MAX Pensioenmanifest

MAX presenteert het MAX Pensioenmanifest

Tijdens de live-uitzending van het Nationaal Pensioendebat is het MAX Pensioenmanifest gepresenteerd. In dit manifest pleit Omroep MAX in 5 punten voor een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel. Via MAXPENSIOENMANIFEST.NL kunnen Nederlanders deze morele oproep aan de pensioenwereld ondertekenen.

Onderzoeksjournalisten van MAX volgen de Nederlandse pensioenwereld al sinds 2013. In de zevendelige MAX-documentaireserie Zwarte Zwanen belichtten zij extreme beloningen, verzwegen pensioenfraude, afgedekte fouten en belangenverstrengeling. De pensioenwereld zelf maakt geen eind aan deze uitwassen.

Balkenendenorm

Omroep MAX stelt voor om de beloningen in de pensioenwereld in te perken. De Balkenendenorm (WNT) van 187.000 euro moet voor pensioenuitvoerders en -fondsen gelden. Ook de honoraria van pensioenbeleggers moeten redelijk worden. MAX stelt dat het pensioengeld collectief geld is. Via MAXPENSIOENMANIFEST.NL kunnen Nederlanders het manifest ondertekenen. Het manifest wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, vakbonden, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en pensioengeldbeleggers, de Sociaal Economische Raad en de Ombudsman Pensioenen.

Geld van miljoenen Nederlanders

MAX-journalist Cees Grimbergen: “Pensioengeld is niet van de pensioenfondsen. Het is geld van miljoenen Nederlanders. De pensioenindustrie heeft zich dit geld juridisch toegeëigend. We toonden het aan in de zevendelige MAX-documentairereeks Zwarte Zwanen. De pensioenwereld moet ervan doordrongen raken dat er iets moet veranderen.” 

MAX-directeur Jan Slagter: ‘‘Er moet wat gebeuren. In de pensioenwereld zijn de salarissen te hoog en er is sprake van een onderlinge banencarrousel. Het pensioenstelsel moet opnieuw ingericht worden: op een transparante en eerlijke manier. Steun dit manifest en onderteken het. Het gaat om uw geld!’’

In dit manifest staan 5 oproepen aan de Nederlandse pensioenindustrie:

 1. Betaal redelijke beloningen
 2. Wees open over afspraken en fouten
 3. Zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht
 4. Maak heldere en overzichtelijke pensioenregelingen
 5. Stop met foute beleggingen

Het volledige manifest kan geraadpleegd en ondertekend worden via MAXPENSIOENMANIFEST.NL.

Praat mee op Twitter met #pensioenmanifest. 

Geef een antwoord

Reacties (25)

  Warhoofd says:

  Als reactie op vijandige columns door meneer Kraaiendinges hebben een aantal VN-abonnees hun abonnement opgezegd. Misschien bevordert deze actie een vriendelijker klimaat in dat blad.

  Pboulie says:

  Dank voor jullie moeite om veranderingen in de pensioenwereld te bewerkstelligen. Als ABP “deelnemer” en voormalig controller bij een semi-overheidsinstelling heb ik geconstateerd dat de overheid zelf (dubbele pet) in het arbeidsvoorwaardenoverleg stelselmatig (naast de eerdere uitname-“wet”) de sector dicteerde dat van hun zijde te weinig premie werd ingelegd. De bonden hebben boter op hun hoofd want die zijn daar in meegegaan. Ook dat hoorde bij het incestueuze “wereldje”, waar politici veel te dicht tegen aanschuren en daar vaak hun carrière na de politiek voortzetten (vaak zonder enig benul of werkelijke vakkennis)
  In jullie manifest mis ik dat het WETTELIJK VERBODEN zou moeten worden dat door deelnemers en werkgevers ingelegde premies – op welke wijze dan ook – kunnen worden uitgenomen, dan wel dat in arbeidsvoorwaardenoverleg kan worden overeengekomen dat minder premie mag worden ingelegd dan op basis van actuariële berekeningen nodig zou zijn voor de overeengekomen pensioengrondslag.
  Daarnaast is het al jaren bekend in de verzekerings- en beleggingswereld dat met name Amerikaanse beleggingsinstellingen uitsluitend gericht zijn op eigen gewin voor zichzelf en hun organisaties en dat zij daarvoor geen enkel middel schuwen ten koste van hun “klanten”. Zij zien die zelf als domme, naïeve melkkoeien. Kijk maar eens naar de financiële ondergang van vele “names” van Lloyds die zich ook hebben laten misleiden door foutief voorgespiegelde risico’s waarop zij zich committteerden.

  Rinus de Jonge says:

  Jongeren betalen premie voor ouderen. Hoe kan het bestaan dat niemand daar over duidelijk is, immers;

  Uitkeringen kunnen alleen worden voldaan uit premie die voordien is ingelegd en waarop rendement is behaalt voor uitbetaling. Kortom; ik leg 40 jaar vooraf premie in waarop in die 40 jaar rendement wordt behaalt. Als de som van resultaat het toelaat wordt indexatie toegepast. Actueel gezien weten we nu dat er ruim voldoende beschikbaar is.

  Anders gezegd; Jongeren van nu leggen premie in op actuele gegevens om ook na 40 jaar tot die uitkering te komen. Daarvoor is mindere opbouw nodig omdat er over 40 jaar vele malen minderen jongeren van nu gaan tefen die tijd gaan pensioneren.

  Wakker worden met ons allen.

  DitjeDB says:

  Ik vind dat het pensioen Niet leeftijdgebonden moet zijn maar premiejaren gebonden
  40 premiejaren is pensioen genieten
  Studeer je tot 30 zal je op je 70e je volledig pensien genieten
  Begin je oo je 17 e ben je op je 57e klaar met bijdragen aan arbeid rn pensioen

  Zoals het er nu maar uit ziet mag ik 51 jaren werken om een uitgekleed pensioen te genieten

  Ook is er naar mijn mening sprake van contractbreuk
  Ik heb aanvankelijk getekend verplicht deel te nemen aan het ABP die toendettijd een pensioen op basis van gemiddelde laatste 5 pensioen jaren van 40 dienstjaren, later werd dit eenzijdig veranderd in middelson van volledige looptijd 4o jaar

  Laatste wijziging betreft doorwerken tot 68 ongeacht aantal werk/pensioenpremie-jaren

  Janmetdepet says:

  Ik vond het een transparant debat, er is mede in de afleveringen zwarte zwanen een helder beeld geschapen in de schimmige onderwereld pensioenen.
  We zijn afgegleden naar een kapitalistische dictatuur, helaas niet alleen in de pensioenwereld.
  Beleggers/investeerders , waarin dit ook moge wezen, bepalen waar en hoe arbeiders wonen, leven en uiteindelijk doodgaan. De pensioenen zijn makkelijk te indexeren evenzo is de zorg nog steeds betaalbaar, de zorg en de pensioenen zijn niet te duur maar er wordt enorm veel aan verdiend en wat betreft de pensioengelden is dit goed in beeld gebracht in het programma Zwarte Zwanen. Wat we als samenleving nodig hebben is dat de jeugd het niet langer pikt en hiertegen in opstand komt en naar ik hoop trappen ze niet in de verdeel en heers politiek.
  De pensioenfondsen weten dat de ouderen geen vuist kunnen maken en zeer makkelijke melkkoeien blijken te zijn. Naar ik hoop zien de pensioenfondsen in dat uiteindelijk de macht op straat ligt en indien wij collectief in opstand komen zij hun beleid wel moeten veranderen.
  Ik roep een ieder op het manifest onder de aandacht te brengen binnen hun kennissen kring en collega’s en hun te vragen het te onderteken. Mijnheer/mevrouw de kapitalist het wordt tijd eerlijker te gaan delen, wij zijn het gegraai in onze portemonnee zat en willen die van jullie niet langer vullen.

  JapioK says:

  Is het bekent dat er nog steeds een “mijnwerkers pensioenfonds” bestaat en dat er al lang geen mijnwerkers bestaan die een pensioen krijgen, Allen zijn reeds lang geleden overleden. In dat fonds is nog een groot kapitaal aanwezig. Dat fonds wordt beheerd door een bestuur dat speculeert met dat kapitaal. Dat bestuur zorgt ook voor de beloningen voor zichzelf. Tevens worden (zeer goed betaalde) functies aangeboden aan bevriende relaties. Niemand kan meer een aanspraak maken op een pensioenuitkering omdat alle pensioen gerechte mijnwerkers zijn overleden. Het stelletje boeven dat het bestuur vormt zorgt uiteraard wel goed voor zichzelf en hun “vrienden”. Deze dieven mentaliteit wordt ook nog wettelijk ondersteund en de overheid doet hier niets aan. Deze mentaliteit is standaard in de wereld van pensioenfondsen.

   JohnB says:

   Dit is echt een reactie van het niveau “broodje aap”. In 2015 waren er nog ruim 25.000 gepensioneerde mijnwerkers. Voor het zekerstellen van de pensioenen zijn in dat jaar de pensioenen overgebracht van de twee mijnwerkersfondsen AMF en BFM naar verzekeraar Aegon. Op dat moment zijn de pensioenen met meer dan 10% verhoogd, en vanaf dat moment waren de pensioenen gegarandeerd (korten is niet mogelijk). Er zijn momenteel nog vele (tien)duizenden oud-mijnwerkers die hun pensioen ontvangen.

  TokeClaessens says:

  Prima van Max

  JacobusB says:

  Ik heb het programma over de pensioenwereld gezien.
  Maar ik miste wel wat vragen over onder andere de kosten die er word gerekend, die je ziet bij een offerte over je pensioen die je gaat ontvangen word er van je opgebouwde pensioen 3222,81 euro afgehaald.
  Ik vind het ook raar dat je niets hoort over dat je mee betaald voor het pensioen van de mensen die later gaan werken na hun studie en die zelf genoeg inkomen hebben om het zelf te betalen.

  Fleuri says:

  De grootste graaier bij het pensioenfonds ABP (tientallen miljarden!) was de Overheid, gestolen geld van ons en niet teruggestort, u bent gewaarschuwd! Heb het manifest ondertekent en hoop dat het wat oplevert. Allemaal op naar het Malieveld met hooivorken …

  Fleuri says:

  De grootste graaier is nog steeds de Overheid. Allemaal met hooivorken naar het Malieveld zodat ze de gestolen tientallen miljarden terugstorten, met rente , naar het ABP!

  Weegschaal says:

  Wat ik in de uitzending miste was de opgelegde rente van 1% terwijl de verzekeraars en pensioenfondsen veel hogere rentes behalen uit de beleggingen.

  Willem 1 says:

  Praten, praten en praten. Dit helpt kennelijk niet meer om de pensioenen te indexeren. Er is geld genoeg voor zowel jong als oud.
  Walgelijk van de overheid om de oudjes zo uit te kleden. Er zal een andere manier gevonden moeten worden om het kabinet over stag te laten gaan, want praten heeft echt geen zin meer.

  Frits Johannes says:

  Met een goed gespreide portefeuille heeft het ABP een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,7% behaald.
  Als we b.v. de Spaanse disconteringsvoet zouden toepassen zouden de dekkingsgraden van onze pensioen fondsen gemiddeld 36% procent hoger liggen dan wat we nu registreren. Er zou breed geindexeerd kunnen worden. Wat men hier doet, is een extreem sterk staaltje van jezelf arm rekenen.

  Dit heb ik ook naar het ABP gestuurd en ik kreeg het volgende antwoord:
  Mede door de invloed van de rekenrente wil ik graag aangeven dat ABP noodzaak ziet om het Nederlandse pensioenstelsel te herzien. Daarnaast ook om de vergrijzing en economische schommelingen beter te kunnen opvangen en meer aan te sluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt. Hierbij zetten wij onze kennis en capaciteit in om mee te denken en te rekenen aan verkenningen en houden we steeds voor ogen dat het voor onze deelnemers gaat om een goed pensioen: toereikend, stabiel en betaalbaar. We willen de goede elementen van ons pensioenstelsel behouden en tegelijkertijd het stelsel meer laten aansluiten bij de tijdgeest en onze deelnemers. Samen opbouwen en risico’s met elkaar delen biedt bescherming en stabiliteit. Verplicht en fiscaal aantrekkelijk premie inleggen zorgt voor voldoende pensioen. We willen pensioen wel persoonlijker maken, met meer inzicht, meer maatwerk en meer keuzes, op een zorgvuldige manier aangeboden. Wij noemen dit persoonlijk pensioen met bescherming. We vinden het belangrijk dat een pensioenstelsel breed draagvlak heeft. Dat wil zeggen dat het acceptabel is voor deelnemers, werkgevers, sociale partners, de pensioensector en de politiek. Graadmeter voor ABP is dat we het goed kunnen uitleggen. Aan werkgevers, maar vooral aan onze deelnemers, jong en oud. Hierbij voelen wij ons verantwoordelijkheid voor onze deelnemers en aangesloten werkgevers om te komen tot een toekomstvast stelsel, inclusief een zorgvuldige transitie naar dat nieuwe stelsel.

  Daarbij wil ik nogmaals benadrukken dat het ABP-bestuur zich actief mengt in het debat over de stelselhervorming en een actieve rol speelt binnen de Pensioenfederatie. ABP maakt samen met sociale partners en het nieuwe kabinet werk van de noodzakelijke modernisering in het belang van een duurzaam en goed pensioen voor huidige en toekomstige generaties. Hierbij waakt het ABP bestuur (samen met het verantwoordingsorgaan), conform de pensioenwet, ook over een evenwichtige belangenafweging. Zodra hier meer over bekend is zullen wij hierover naar buiten treden.

  Theo Jansen says:

  In het televisie debat miste ik weer de gevolgen van de Invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip in januari 2013.
  Een Wet voor de vereenvoudiging van het loonstrookje en die beloofd was inkomens neutraal te worden ingevoerd, maar dat niet was.
  Staatsecretaris Frans Weekers van Financiën beloofde compensatie en die kwam er ook.
  Behalve voor de drie miljoen gepensioneerden, daar was geen geld voor.
  Deze groep werd daardoor achtergesteld met ruim 80 euro netto per maand !
  Volgens artikel 1 van de grondwet is er dan volgens mij discriminatie gepleegd door de Overheid en daardoor moet de Overheid alsnog de financiële gevolgen compenseren vanaf januari 2013.

  Mijn Max max max max says:

  De pensioenfondsen hebben de afgelopen 20 jaar 3 crisissen mee gemaakt. Ondanks dat zijn ze in staat gebleken om een rendement te halen van gem. 6% Niet slecht toch voor 20 jaar crisis. WAAROM KUNNEN DE PENSIOENEN DAN NIET GEÏNDEXEERD WORDEN????? Onbegrijpelijk

  ProfielvanEdG says:

  Heel goed dat dit zo aandacht krijgt. Ook ik verbaas mij al heel lang over de gang van zaken in de financiële wereld. Niet alleen de Pensioenen maar het gaat niet veel anders bij de banken en dat alles in relatie met “Den Haag”.
  Want wat mij, naast alles wat al ter tafel komt, verbaast is dat er helemaal geen beleid aan deze belangrijke zaken ten grondslag lijkt te liggen. En als het er al is, dan is dat voor dit soort grote zaken veel te variabel, inconsistent en van korte termijn.
  Naar mijn mening ligt hierin een heel grote oorzaak waardoor mensen het vertrouwen kwijt raken in de betrokken instanties en politiek. Het straalt uit dat men niet weet wat men doet, wat de gevolgen (op lagere termijn) zijn. Dit brengt onrust!. En dit bovenop alle zaken die in de uitzendingen al aan de orde kwamen. En dit heeft gevolgen, zoals al aangegeven, niet alleen voor de pensioenwereld maar je ziet een duidelijke parallel en verwevenheid met de banken en “Den Haag”. Het lijkt wellicht zwaar aangezet, maar naar mijn mening ligt hierin mede de oorzaak van het (wan)trouwen in de politiek. En dat is erg want, zoals we gehoord hebben in de uitzendingen, daar zullen wel de veranderingen vandaan moeten komen.
  M.vr.gr. Ernst de Goede

  MHN says:

  Wat een goed programma. Het klopt dat het pensioen je eigendom is. Wat ook zeer merkwaardig is, dat wanneer jè gescheiden bent je ex-partner altijd recht op je pensioen blijft houden. Dan heb ik t niet over de verevening. Dat zijn afspraken die de patrners tijdens hun huwelijk samen hebben afgesproken. Nee ik hebt over: Stel mijn gepensioneerde man komt na een huwelijk van 25 jaar met mij te overlijden. Dan gaat zijn pensioen naar zijn ex-partner en niet naar zijn huidige partner. Hij heeft dus zelf niet de keus wat er met zijn eigen bij elkaar gespaarde pensioen gaat gebeuren na zijn overlijden. Bizar.

  Sjors Pensioen says:

  Het valt mij op dat er vanuit het land zoals bijv. de media zoals kranten en actualiteiten programma’s op TV maar ook van de burgers zelf zo weinig reactie komen betreft het max pensioendebat van afgelopen maandag. Men leest en hoort er maar bar weinig van. Dit debat heeft toch klip en klaar laten zien dat onze pensioenen leeggeroofd en de gepensioneerden bedrogen worden. Burgers maar vooral de media zouden veel meer op de barricades moeten springen om de pensioenfondsen en vooral de regering in beweging te krijgen dat het stelen en onwaarheden vertellen over onze pensioenen afgelopen moeten zijn. Of laten we het maar weer met een stille trom voorbij gaan en de graaiers verder hun gang laten gaan.

  compuding says:

  Wellicht kunt u mij ook niet helpen, maar niet geschoten is altijd mis.

  Mijn probleem met de ABP is vanaf 2016. ik kwam toen een oud collega tegen die 6 jaren in hetzelfde kantoor had gewerkt, bij justitie. (ben inmiddels ongeveer 10 jaar met pensioen)
  We praten over het pensioen, wat bleek, hij kreeg € 40;= minder per maand dan ik. Ik werkte 28 jaren bij justitie en hij maar 6 hij had schaal 6 en ik had schaal 10.
  Dat vond ik een groot verschil. Hij was vrijgezel en ik weer getrouwd (na mijn 65e jaar, deze vrouw kon geen aanspraak meer maken op de nabestaande pensioen )
  Heb bij de ombudsman pensioenen om hulp gevraagd. Direct daarop storte de ABP ongevraagd € 9000;= op mijn rekening en mijn pensioen bedrag ging met € 85;= omhoog.
  Maar ik denk dat ik recht heb op een hoger bedrag. De ombudsman pensioenen (hr Alves) kon mij niet meer bijstaan, dat lag niet in zijn wettige bevoegdheden, zo vertelde hij mij.
  Ben toen naar een advocaat gestapt, die wou mij wel helpen maar die koste € 300;= per uur en deed geen bijzaken (wel heeft hij mijn stukken gelezen en dacht dat ik gelijk had maar het zou een lang lopende kwestie worden en mij veel geld kosten)
  Rechtsbijstand kom ik waarschijnlijk niet voor in aanmerking, omdat ik nog een huis heb in Thailand. In ieder geval wil ik het risico niet lopen dat ik later alles terug moet betalen.
  De ABP reageert heel traag op brieven of telefoon en is slecht te verstaan vanwege het Limburgse accent. Ik denk dat ze hopen op mijn dood.
  Ik ben tijdens de opbouw van het pensioen bij het ABP 6 jaar gehuwd geweest. De ABP gaat uit van 30,2123 jaren gehuwd en 23,7476 jaren ongehuwd, op mijn vraag hoe dit kan vertelt de ABP “zo zijn de regels” verder kom ik niet.

   MAX Vandaag says:

   Beste compuding, bedankt voor uw reactie. U kunt naar aanleiding van de uitzending over het MAX Pensioenmanifest nog de hele maand mei bellen met MAX Ombudsman, te bereiken op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur op nummer 0900-8083 (niet gratis).

  realist says:

  Met verbazing naar de uitzending gekeken evenals naar de zwarte zwanen. Opmerkelijk dat men nog steeds niet weet door te dringen in de vage en discutabele schimmige financiele wereld, welke wordt gedomineerd door ondoorgrondelijke en mysterieuze figuren die onze pensioenen beheren en beleggen. Vanuit een ongekende hooghartigheid wordt er door dikbetaalde creaturen beweerd dat deze vetbetaalde bobo’s nodig zijn voor het te voeren beleid. Met stellige zekerheid kan ik u vertellen dat deze systematiek zoals dit al te lange tijd functioneel is geworden op niets anders is gebaseerd op disproportionele zelfverrijking vanuit een enorme bulk aan geld. Als je al die bonussen en absurde salarissen eens gaat herberekenen en terug gaat brengen naar normale proporties dan kom je toch tot heel andere waarden. Die hele ingevoerde financiële organisatie structuur is in de loop der tijd te veralgemeniseerd en te vertrouwd geraakt. Maar van die hele gang van zaken klopt totaal geen jota. In de serie van o.a de zwarte zwanen werd al pijnlijk de schimmige en corruptieve gang van zaken geopenbaard. Daarom begrijp ik niet de te passieve protesten die weliswaar aangegeven hoe er wel over wordt gedacht. Maar we zijn gewoon te soft in onze verontwaardiging. De financiële wereld heeft dat ook in de gaten en daarom blijft men gewoon doorgaan met subversief gedrag en malversatie plegend zichzelf rijkelijk blijven belonend vanuit een ongebreidelde geldberg. Ja als je de kans blijft krijgen zonder te worden teruggefloten dan ben je toch gek als je er geen gebruik van blijft maken. De gepensioneerden moeten niet zeuren wordt er gedacht door deze financieel hoogopgeleiden. (?) Ehhhh….. is er nu eens eindelijk iemand die deze corrupte boevenbende eens daadwerkelijk de les durft te lezen met iets meer aandrang. Die symbolische en te formele protesten zetten nog altijd geen zoden aan de dijk. We kunnen ons gelukkig nog altijd laven aan de wetenschap dat het weer eens onder de aandacht is kunnen komen. Met welk resultaat overigens ???

  ENJW Wit says:

  het pensioen is al een jaar of 6 niet verhoogd en sommige zijn zelfs gekort op hun pensioen. als je bedenkt, dat er jaarllijks zo’n 96 miljard aan premie binnenkomt en er jaarlijks maar 67 miljard wordt uitgegeven en dat het eigen vermogen meer dan 1,3 biljoen bedraagt, snap ik niet waarom er überhaupt gekort wordt en waarom wij niet gewoon mee gaan met de salarisverhogingen van de werkende. ik vind dit diefstal van ons geld. ook ontbreekt een hele duidelijke uitleg over hoe nu het pensioen en zijn opbouw in elkaar steekt en waarom er met zoveel geld niet verhoogt wordt.

  mariannepeter says:

  Ik vond het een duidelijke uitzending dank daarvoor, 1e jaar van de crisis werd ik 6,8 % gekort op het PMT pensioen
  en het jaar daarop 5,7% op PME pensioen. Ik heb best begrip voor jongeren, maar die mogen en kunnen samen werken dus pensioen sparen. Ik ben 79 jaar en toen ik ging werken ging je pas pensioen betalen op je 25e .
  EN toen ik op mijn 23e ging trouwen kreeg ik ontslag, want een gehuwde vrouw werkte niet.
  Dat mocht dus niet. Bovendien kunnen jongeren nu al gaan sparen, zodat ze zelf een potje hebben. Dat wisten wij niet dat je pensioen niet waardevast is.Wat ik ook raar vind dat het ene pensioen wel rendement haalt en het andere niet. Zijn die dommer of zo. Jongeren hebben het veel beter als 5 kinderopvang enz. alles is er Ik kreeg 5 euro meer AOW en een 10 euro huurverhoging en dan bof ik nog.

  jose van 62 says:

  Waarom is er zo weinig ruimte voor het perspectief van de jongeren (korte baantjes of noodgedwongen zzp-er) : zij betalen premies die wij opsouperen. Fondsen gingen bij berekening van onze premies uit van een rekenleeftijd van pakweg 75 jaar, dus zeg 10 jaar gebruik maken van het pensioen. Als we allen 85 jaar of ouder woden, gebruiken we dus meer dan dat wat we hebben ingelegd inclusief waardestijging door belegging.

  Enne, svp aandacht voor risico’s van Europese regels voor Nederlandse pensioenen. want weinig Europese landen hebben het zo goed geregeld als wij.
  Bedankt