CO2

Nederlandse natuur stoot meer CO2 uit dan dat het opslaat

Bossen en andere vegetatie hebben de positieve eigenschap dat zij in staat zijn om CO2 vanuit de atmosfeer vast te leggen in biomassa. Op die manier wordt een deel van de jaarlijkse uitstoot in Nederland gecompenseerd. Door grootscheepse ontwatering van de veengebieden wordt dit effect echter teniet gedaan en is de uitstoot vanuit de natuur zelfs groter dan de opslag.

Koolstofhuishouding in kaart

In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Wageningen Universiteit de Nederlandse koolstofhuishouding in kaart gebracht. Wat blijkt, de CO2-uitstoot door de natuur is bijna 2 keer zoveel als de opname. Dit komt door de voortdurende ontwatering van veengebieden, voornamelijk voor de landbouw. Hierdoor wordt jaarlijks bijna 7 megaton CO2 uitgestoten. Terwijl bossen en andere vegetatie jaarlijks een kleine 3,6 megaton CO2 opslaan. Met dat laatste wordt 2 procent van de jaarlijkse Nederlandse CO2-uitstoot gecompenseerd, maar dat wordt dus compleet teniet gedaan door de uitstoot van de veengebieden.

Bossen slaan meeste CO2 op

De bossen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van alle koolstof die wordt opgeslagen, gevolgd door landbouwbodems, met ruim 20 procent. De meeste koolstof wordt vastgelegd in Gelderland (22 procent) en Noord-Brabant (17 procent), provincies met relatief veel bos. Provincies met verhoudingsgewijs veel akkerland en weinig bos, zoals Zeeland, Flevoland en Groningen scoren slechter, maar toch nog rond de 4 procent per provincie.

Broeikasgassen uit veengebieden

In Nederland is de CO2-uitstoot uit veengebieden bijna 2 keer zo groot als de vastlegging van koolstof in alle ecosysteem samen. Door het verlagen van de grondwaterstand verdroogt en oxideert het veen namelijk, waardoor broeikasgassen vrijkomen. De verschillen per provincie zijn groot en de provincies met de meeste veenweidegebieden scoren het hoogst: Friesland (24 procent), Drenthe (22 procent) en Zuid-Holland (15 procent). Hoe dieper de grondwaterstand, hoe meer CO2 wordt uitgestoten. In Friesland en Drenthe zijn de venen relatief diep gedraineerd en is de uitstoot verhoudingsgewijs hoog, oplopend tot ruim 40 ton CO2 per hectare per jaar.

Klimaatakkoord Parijs

Recent heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgerekend wat voor Nederland de mogelijke gevolgen zijn van het klimaatakkoord van Parijs. Om de mondiale opwarming tot 2°C te beperken, resteert voor Nederland een beperkt koolstofbudget. Vastlegging van CO2 en vermindering van de uitstoot door ecosystemen zijn 2 opties die bij kunnen dragen om binnen dit budget te blijven.

(Bron: CBS, Wageningen Universiteit)

Geef een reactie