koopkracht

Ouderen positiever over hun koopkracht

Oudere Nederlanders zijn voor het eerst sinds jaren weer wat positiever over hun koopkracht. Dat blijkt uit recent koopkrachtonderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB waarvoor zij 1700 ouderen hebben gevraagd naar hun financiële positie.

Het tij gekeerd

“Ouderen zien hun financiële positie en toekomst weer wat rooskleuriger”, zegt KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa over de uitkomst van het onderzoek tegenover persdienst ANP. De afgelopen jaren zijn ouderen volgens de organisatie hard getroffen door de bezuinigingen. Financiële voordeeltjes zijn versneld afgebouwd en de zorgkosten zijn in veel gevallen fors gestegen. Ook zijn de pensioenen niet geïndexeerd. Inmiddels lijkt dit tij gekeerd, en dat komt onder andere doordat pensioenfondsen niet massaal zijn overgegaan tot het korten van de oudedagvoorzieningen. Volgens Vanderkaa hebben ouderen zich hier grote zorgen over gemaakt.

Eigen vermogen helpt

Het onderzoek laat overigens wel zien dat vooral ouderen met eigen vermogen positiever zijn over hun eigen financiële positie. Zij hebben een buffer waardoor zij eventuele onvoorziene uitgaven kunnen opvangen. Ouderen die niet de kans hebben gehad om te sparen, komen sneller in de problemen als er bijvoorbeeld een belastingaanslag van 400 euro op de mat valt. Ook zegt een kwart van alle 1700 ondervraagden dat zij weleens wakker liggen over hun financiële situatie.

Het is de 4de keer dat KBO-PCOB onderzoek doet naar de koopkracht onder ouderen. Het is de eerste keer dat het onderzoek positief resultaat laten zien. De 4de editie van het onderzoek kunt u lezen op de site van de organisatie.

(Bron: KBO-PCOB, ANP)

Geef een reactie

Reacties (5)

  Hanneman says:

  Waar zitten ze dan in vredesnaam, die positieve ouderen?

  Anita Marijke says:

  Ik snap niet waar ze dat vandaan halen dat oudere positiever zijn over hun financiële situatie. Als je alleen AOW hebt met een klein pensioentje dan valt het niet mee om rond te komen, vooral als je allebei wat gaat mankeren. Je vakantiegeld ben je dan al kwijt aan je eigen risico ieder jaar. Dus een vakantie zit er dan waarschijnlijk niet meer in. Je krijgt er een beetje geld bij via de AOW maar dat gaat alweer op aan de huurverhoging en alle andere zaken die ieder jaar omhoog gaan. Wij bezitten ook geen auto dus daar valt niet op te bezuinigen en een krant willen we ook graag lezen. Dus wie en waar deze positieve ouderen zijn en zitten is mij een raadsel.

  verontrust says:

  Gaan we uit van 1 miiljoen aow’ers met geen pensioen of een paar tientjes naast hun aow.dan een groep van 800.000 met 500 bruto per maand.laten we deze groep(en) onder de loep nemen. Deze veelal begin jaar opsouperen eigen risico. Ook veelal bijbetalen medicijnen en indien in senioren woning boven 592 huur per maand wordt de toeslag daarboven met 40 % gekort. Indien zij meer dan 5100 cq 10200 eigen vermogen hebben is er geen (bijzondere) bijstand . Zelfs als dit geld veelal voor uitvaart wordt gebruikt. Ik heb op persoonlijke titel dit meermalen kenbaar gemaakt aan de ouderenbonden .dat zij daar op hameren ,omdat geld nodig voor de uitvaart(vroeger waren de uitvaart polissen enkele honderden guldens) op een geblokkeerde rekening te zetten.

  Fiscaal geef ik nog wat tips voor die groep .om zelf de huishouding hulp te betalen na toewijzing WMO. Uiteraard wel wit. Dit geeft veel mogelijkheden tot teruggaaf belasting indien er een. ( Klein) pensioentje is .regeling tzi teruggaaf. Lager toetsinkomen .daardoor meer huur en zorgtoeslag en in veel gemeenten compensatie eigen risico indien dit in enkel jaar is opgesoupeerd.

  oosterwijck says:

  Zou de KBO-PCOB al weer ingepakt zijn door de regering (Rutte)? … Hoe kunnen de ouderen nu meer positief zijn, zonder dat er iets verbeterd is? … De ouderen hebben er nog geen cent bijgekregen, terwijl de vaste lasten weer zijn gestegen. Wie verzint al die kletsverhalen? Of zou dit weer een inleiding zijn om op de pensioenen/AOW te korten? Je weet maar nooit wat die Rutte allemaal gedachten heeft, maar het zal nooit iets goed zijn voor iedereen buiten de uitverkoren elite groep met topsalarissen.

  dvhaaren says:

  Is dit vanuit een bericht uit 2006. Het is nu 2017 waardoor dit bericht niet in deze tijd hoort en bijdraagt aan verwarring en een verdere tweedeling in deze maatschappij. Ik had de onderzoek journalistiek van MAX VANDAAG hoger in geschat en daarom dit:

  Ik ben blij dat het allemaal nog gaat maar positief over de koopkracht is toch wel een paar straten te ver en in mijn beleving een onware conclusie. Kijk alleen maar naar mensen in een huurhuis dat ieder jaar een huurverhoging voor hun kiezen krijgen. Gem. belastingen die ieder jaar een aanpassing krijgen, zieke kosten, energie, m.a.w. levensonderhoud is sinds het niet indexeren omhoog gegaan dus het besteedbaar inkomen daalt gestadig. Dus waar is deze positiviteit op gebaseerd en aan gerelateerd.

  Voorstel. Breng eens een programma over de houding van VVD, PVDA, D66, GroenLinks, CU en SGP die tegen de pensioen indexatie hebben gestemd. Hieronder een antwoord aan de PVDA op hun uitleg.

  Onderstaand mijn antwoord aan de PVDA n.a.v. mijn vraag volgend op hun tegenstem op 24 jan. 2017. Mijn vraag: “Mijn vraag, wat is het argument van de PVDA tegen te stemmen en wat u meer van de pensioenen weet dan dat het pensioenvermogen van de deelnemers van de pensioenen is. De huidige betalende en ontvangende.
  Hun antwoord was zeer uitgebreid maar mijn antwoord hierop was: “Geachte mw. Attje Kuiken,
  Dank voor uw reactie waaruit voor mij blijkt dat de houding van o.a. de PVDA t.a.v. de pensioenen is gebaseerd op een verkeerde aanname, gewild of ongewild zoals uit uw antwoord blijkt. Alleen het gestelde dat iemand die in 2012 is geboren in 2083 ook pensioen moet ontvangen is nog niet zo idioot als de inbreng van Helma Lodders ( VVD ) tijdens het avond debat in september. Deze dame maakte het nog bonter door te stellen dat een meisje dat nu geboren wordt ook nog pensioen moet ontvangen als ze 91 jaar is.
  Mag ik dan even opmerken dat beide voorbeelden voorlopig nog niet in gelegenheid zijn om pensioenpremie af te dragen. Hier kunnen dus nog geen rechten aan worden ontleend. Het heeft dus niets te maken met de huidige pensioensituatie.
  De huidige situatie is dat het pensioenvermogen toebehoord aan de premie betalende en aan degene die premie hebben betaald en daar nu hun pensioen van ontvangen. Waarbij het aantal jaren van inleg en premie bepalend is voor de hoogte van dat pensioen. Het is van niemand anders en zeker niet van degene die nog moeten beginnen en zéker ook niet, zoals de Staatssecretaris eens opperde dat het de gemeenschap toebehoorde ( CU ). Dit laatste geeft aan wat de kennis is van deze Staatssecretaris m.b.t. de pensioenen. Zoals blijkt laat ze haar oren hangen naar hetgeen het CPB haar voorschotelt. Het CPB is een onderdeel van het Ministerie van EZ en de directeur ( Laura van Geest > Ministerie V. Fin.) wordt benoemd door de Minister van EZ. en zoals u weet is die van de VVD. Zou het zo kunnen zijn dat wiens brood men eet, diens woord men spreekt? Ook de baas van het CBS de heer Pieter Hein van Mullingen laat zich niet onbetuigd via de media.
  De uitleg van o.a. Prof. Bernard van Praag, Jan v Walsem, Pieter Lakeman, Arno Eijgenraam enz. laten een heel ander geluid horen dan dat wat het CPB stelt. Zij maken gehakt van het CPB en de houding van DNB. Zou dat ook een bron van informatie kunnen zijn om eenzijdige informatie te voorkomen?
  De rendementen van de fondsen overstijgen ver de huidige opgedragen en gedwongen rekenrente. M.a.w. aan de gepensioneerden wordt geld onthouden waar ze rechtens de behaalde rendementen recht op hebben en is dat geen vorm van diefstal? Te meer omdat tijdens een mailwisseling ( juni 2016 ) met het Min. Van ZSW werd aangegeven dat het vermogen een buffer moest zijn. Op de vraag voor wie en hoe hoog de buffer moest zijn/worden werd het stil. Wat is het streefbedrag van die buffer? Is het soms de bedoeling dat de huidige deelnemers ( verplicht ) geld moet worden onthouden voor een nieuw, een ander soortig fonds en toekomstige deelnemers? Moet daar die buffer voor zijn of moet het een ander doel dienen?
  In uw 2e alinea wordt aangehaald, citaat: “Want de fondsen hebben dan immers meer geld in kas” waarna u stelt, “op papier”. Einde citaat. Kunt u mij eens precies uitleggen wat u hier mee bedoelt? Als er spaargeld op de bank staat zit het niet in mijn zak maar op een afschrift, dus op papier.
  Als ik zo de argumenten/motivaties lees en hoor van de indexatie anti partijen is een gedachte aan een dubbele agenda niet zo vreemd zeker gezien het verleden door de overheid m.b.t. de pensioengelden en de nieuwe Europese richtlijnen.
  De tweedracht tussen de generaties wordt door die partijen veroorzaakt die met oneigenlijke argumenten de gehele of gedeeltelijke indexatie verhinderen. Vindt u niet dat hier een verdeel en heers houding is? Het creëren van een schisma?
  Zie met vriendelijke groeten uw antwoord tegemoet en stel voor tot een inhoudelijke dialoog met u aan te gaan.
  Ook aan de VVD, D66, GroenLinks, Christen Unie en de SGP heb ik deze vraag gesteld en tot heden heeft de VVD niet gereageerd.