dreigende pensioenkortingen

Meldpunt: zorgen om dreigende pensioenkortingen

Door de strenge rekenregels van de overheid lijken de pensioenfondsen er slecht voor te staan. Zo slecht dat in 2020 pensioenkortingen dreigen. Zowel gepensioneerden als werkenden maken zich hierover grote zorgen. 

Vrees voor achteruitgang

Dick en Marianne Steenstra ontvangen naast AOW een bescheiden pensioen van pensioenfonds PME. 2 keer werd hun pensioen al gekort en jarenlang steeg hun aanvullend pensioen niet mee met de prijzen. Zoals hun huur of de oplopende zorgkosten voor mevrouw Steenstra. De auto laten ze staan en in de supermarkt zoeken ze vooral de aanbiedingen. Hun pensioenfonds staat er slecht voor. De familie Steenstra vreest een verder achteruitgang van hun inkomen. In Meldpunt 4 portretten van werkenden en gepensioneerden, waarvan sommigen wel prima kunnen rondkomen, maar ronduit boos zijn op de in hun ogen onterechte kortingen.

‘Kom in actie voor uw pensioen’

MAX Ombudsman Rogier de Haan legt uit waarom MAX zich aansluit bij het manifest Kom in actie voor uw pensioen! Pensioenfondsen maken decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze doen alsof ze amper 0,5 procent rendement halen. De ondertekenaars eisen dat een hogere rekenrente wordt toegepast waardoor de dekkingsgraden stijgen en dreigende pensioenkortingen van tafel gaan.

In de studio reageren pensioenbestuurder van PMT Gerard Roest en FD-journalist Martine Wolzak.

Meldpunt is te zien op vrijdag 25 oktober 2019 om 19.00 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (20)

  Puck van der Velde says:

  ABN Amro kwam onlangs met het bericht dat de AOW behoorlijk stijgt, nl met 8,5 % En hiermee werd de suggestie gewekt dat het daarom niet erg zou zijn als de pensioenfondsen moeten gaan korten. De grote dagbladen namen dit bericht en deze suggestie, zonder kritiek, over. Maar dit is lariekoek. De AOW stijgt, net als alle andere sociale uitkeringen, met zo’n 8,5% in 2,5 jaar. Maar als dit percentage met de inflatie wordt gecorrigeerd dan krijg je de koopkracht. En de koopkracht stijgt volgens het NIBUD volgend jaar nauwelijks voor niet werkenden. Indien de pensioenen gekort gaan worden daalt de koopkracht voor gepensioneerden voor het tiende jaar op rij. Het is een hele grote schande!

  oosterwijck says:

  Waar ik me zorgen over maak is, dat niet alle pensioenfondsen korten op de uitkeringen. Waarom het ene fonds wel en het andere niet? … Mijn pensioenfonds (PWRI) heeft nog nooit hoeven korten, terwijl het belegd in sociaal verantwoorde en duurzame investeringen, zoals werkgelegenheid en goede werkomstandigheden. Het is dan ook uitgeroepen tot “Beste pensioenfonds van Nederland”, in mei van dit jaar. De grote pensioenfondsen, die investeren in de wapenindustrie en de olie-industrie, gaan wel korten. Terwijl die belegd hebben in de grote winstmakers, die ten nadele zijn van de mensheid. Als ik deze voorbeelden naast elkaar zet, kom ik tot de conclusie, dat er iets niet in de haak is. Of anders gezegd: Goed mis is, met pensioenfondsen en beleggingen.

  Willem 1 says:

  Het is om moedeloos van te worden. Genoeg geld in kas doch geen indexering.
  Verander toch die rekenregels. In de afgelopen jaren heb ik al zoveelkeer een petitie getekend omtrent de pensioenen. Resultaat: 0
  Moeten wij een soort acties gaan voeren zoals de BOEREN?
  Wie neemt het voortouw: Pensioenbonden ?
  Misschien lukt het een keer om het kabinet om te krijgen maar tegen die tijd ben ik misschien al aan het hemelen. HET IS VIJF OVER TWAALF.

  Pensionado_1944 says:

  Heel goed initiatief van Omroep Max. Goed om krachten te bundelen tegen de eenzijdige benadering van de overheid om daarmee naast de 10 jaren geen inflatiecorrectie ook nu de beargumenteerd de moed te hebben gepensioneerden te korten.

  Uw keuze om als sprekers Gerard Roest van PME en vooral FD-journaliste Financieel Dagblad Martine Wolzak doet mijn wenkbrauwen fronsen. Mevrouw Wolzak staat volgens mij bekend de problematiek nogal eenzijdig te benaderen en zeker niet als het gaat om een zorgvuldige afweging.
  Liever had ik gezien als jullie Rob Brouwer (uitstekende onafhankelijk pensioendeskundige) en of Eerste kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUs hadden uitgenodigd. Dan konden wij een evenwichtiger discussie kunnen verwachten.

  Graag ook aandacht besteden aan het feit dat bij de laatste tweede Kamerverkiezingen niet of nauwelijks over pensioenen is gesproken. Na de verkiezingen onverwacht in het regeerakkoord verrast door een pensioenparagraaf om eventueel de pensioenen te moeten korten en nog belangrijker dit is gebaseerd op onterechte argumenten of onbewezen aannames.
  Rob Lutgerhorst, Aalsmeer.

   Pensionado_1944 says:

   beargumenteerd moet natuurlijk onbeargumenteerd zijn.

  Nelleke reageert says:

  Met het aannemen van het nieuwe pensioenstelsel werd toch duidelijk aangegeven dat de kortingen dan van de baan zijn. Wat hebben ze weer gelogen. Wordt het niet eindelijk eens tijd om het stemgedrag te wijzingen. Zolang de VVD met zijn kont op het pluche blijft zitten kunnen wij het wel shaken. Met die eeuwige glimlach op zijn gezicht belazerd hij ons keer op keer. Zo ook nu weer met het nieuwe pensioenstelsel. Wie komt er voor ons op? Wij kunnen niet staken en dat weet dat zooitje in Den Haag maar al te goed. Wij moeten het van het stemmen hebben. Misschien dat er dat iets verandert (al heb ik daarbij ook mijn twijfels). Die meneer van de DNB houdt ook zijn poot stijf mbt de rekenrente. Wordt tijd voor een frisse wind in Nederland.

  van der sluis says:

  Niet alleen het pensioen nekt mij.
  Ik ben sinds 4 ,5 jaar weduwe en krijg geen uitkering ,ik heb sindsdien een inkomen uit het pensioen van mijn man van € 405 per maand dit is incl zorgtoeslag

  Mvg Toos

  h.storm says:

  Schande wij hebben in de jaren 50 dit land op gebouwd,47 uur in de week,nu 32 uur,in mijn functie moest ik 41 jaar werken van 7.00 tot17.00. en s,avonds ook beschikbaar zijn.nu hoor ik niks anders dat ze zo hard moeten werken waar hebben ze he tover .

  Gertert says:

  De winsten (rendementen van gemiddeld 8 % per jaar) die de beleggingsfondsen maken door hun beleggingen zijn gemaakt met behulp van kapitaal ingelegd door de leden. Laat dus de leden mn de gepensioneerden meedelen in deze winsten, dus een dividend uitkering. Als dit lastig is of niet kan wil ik graag mijn inleg in het pensioenfonds terug, zodat ik het zelf kan beleggen en zelf een pensioen kan kopen.

  JM de Natris says:

  Tientallen jaren contributie betaald aan vacbond FNV en CHV WAAR ZIJN ZE NU ? –vandaag in de Telegraaf–FNV verliest vëël leden……..

  Ook 50 plus schooien om geld en leden ronddom verkiezingstijd WAAR ZIJN ZE nu ?
  Ja ik ben boos — 51 jaar gewerkt dan dit !!!!!

  Verdoes says:

  Pensioenen
  Veel mensen hebben een pensioen dat de laatste jaren niet geïndexeerd is. De inflatie is niet gecorrigeerd en deze mensen kunnen zich hierdoor dus minder permitteren. Terwijl de werkenden er op vooruit gaan, worden gepensioneerden in feite gekort.
  Tevens groeien de pensioenpotten minder vanwege de geringere economische groei dan verwacht en vinden pensioenfondsen dat er extra gekort moet worden om in de toekomst de pensioenen nog te kunnen betalen.
  De voor de pensioenuitkering verantwoordelijken hebben grote moeite om uit te leggen waarom de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden, laat staan waarom een korting nodig zou zijn. Zij laten weten dat het allemaal héél ingewikkeld is en dat alleen hele knappe experts weten hoe het zit. Dit maakt wantrouwig.
  We hebben een alternatieve dekkingsgraad nodig:
  Deze dekkingsgraad is de contante waarde van de bezittingen gedeeld door de contante waarde van het verschil in premie- inkomsten en uitgekeerde pensioenen over de komende 30 jaar.
  Deze dekkingsgraad wordt jaarlijks voortschrijdend bepaald. Indien de dekkingsgraad onder een minimum dreigt te komen (stel 120%) moeten de premies worden aangepast.
  Met het overtollige kapitaal kunnen de pensioenen nog jaren worden geïndexeerd en er blijft ook nog genoeg over voor een tijdelijke verhoging.
  Wat doet een pensioenfonds?
  Een pensioenfonds beheert het gespaarde geld van een deelnemer tot aan de leeftijd dat de deelnemer met pensioen gaat. Beheren is in dit verband er voor zorgen dat door beleggen en rente de pot zo groot mogelijk wordt. Het pensioen wordt berekend door het gespaarde geld te delen door het aantal jaren tussen de gemiddelde levensverwachting en de pensioenleeftijd. Indexeren gebeurt als blijkt dat door een gunstig rendement op het gespaarde geld de pot groter wordt. Bij een ongunstig rendement moet het pensioen gekort worden. Indien de deelnemer langer leeft dan in de gemiddelde levensverwachting, kan worden doorbetaald omdat er ook deelnemers zijn die minder lang leven.
  Een pensioenfonds moet er in het huidige systeem voor zorgen dat de pensioenverplichtingen kunnen worden betaald uit het beschikbare vermogen (beleggingen, vastgoed, aandelen, etc.). De marge tussen verplichtingen en het voor deze verplichtingen beschikbare kapitaal wordt dekkingsgraad genoemd. Dit systeem wordt een kapitaaldekking systeem genoemd. Dit systeem kost overigens erg veel geld vanwege hoge beheerkosten (tussen 5-15% van de jaarlijkse premie).
  Behalve pensioenverplichtingen zijn er ook verplichtingen in geval van ziekten en overlijden. Dit maakt de uitvoering complexer, maar het principe blijft het zelfde.

  Kan het ook anders
  Ja, het kan ook anders. Zo wordt bijvoorbeeld de AOW betaald door middel van een omslagsysteem. Het totale bedrag van de AOW uitkeringen in een jaar worden via dit omslagsysteem in dat zelfde jaar betaald door de werkenden. Een zelfde systeem voor het betalen van pensioenen is moeilijk te realiseren omdat de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden zich in het voordeel van gepensioneerden ontwikkelt en omdat niet alle gepensioneerden hetzelfde pensioen hebben. Daarbij komt het verschil in salarissen en uitkeringen aan de deelnemers onderling.
  Het huidige pensioensysteem is echter wel erg rigide en voorzichtig. De grote pot van 1500 miljard euro wordt gekoesterd en de dekkingsgraad is heilig. De vraag is echter of zo’n grote pot wel nodig is.
  Het is waar dat de pot nodig is voor het betalen van de totale huidige pensioenverplichtingen. Als er niets bij zou komen moet het genoeg zijn. Voorzichtigheidshalve is er met de schatting voor het renderen van deze pot extreem voorzichtig omgesprongen. Als er nu met een iets hoger geschat netto rendement gerekend zou worden, zou er wél geïndexeerd kunnen worden.
  Bovendien komt er elk jaar premie bij. Bij het berekenen van de dekkingsgraad is hiermee geen rekening gehouden.
  Het alternatief
  Echter, het geld dat het komende jaar en per opvolgend jaar aan pensioenen betaald moet worden is een klein deel van de totale pensioenpot. Er komt in elk jaar ook weer premie binnen. Wellicht moet er door de vergrijzing rekening mee worden gehouden dat er de komende jaren méér de pot uitgaat dan er in komt. Dat verschil moet natuurlijk in de vorm van een voorziening altijd in de pot blijven. Zolang er pensioenen bestaan zal dat in/uit verschil een fractie zijn van de omvang van de pot in het huidige systeem. De rekenmeesters kunnen periodiek uitrekenen hoe groot die voorziening moet zijn, uitgaande van een voortschrijdend inzicht en over een te kiezen tijdsperiode. Zelfs bij het hanteren van een forse veiligheidsmarge zal er na aftrek van de voorziening een aanzienlijk restkapitaal overblijven. Feitelijk is dit restkapitaal gefinancierd door de huidige en reeds overleden pensioengerechtigden.
  Dit restkapitaal kan worden gebruikt om de pensioenen te indexeren en wellicht te verhogen.
  Het nadeel is dat er dan minder vermogen uit beleggingen bijkomt. Anderzijds vermindert dit ook het risico dat het hele kapitaal in rook opgaat indien zich calamiteiten (rampen, oorlog, doorgevoerde EU solidariteit, etc.) voordoen. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat het beleggingsresultaat voor een periode negatief zal zijn. Ook is het Europese nivelleringsproces, met de inherent lage rente, nog lang niet voltooid.
  Een bijkomend voordeel is dat dan de (te) hoge uitvoeringskosten omlaag kunnen.
  Een buffer is leuk maar kan ook overbodig en zinloos groot blijken te zijn.
  Bernard Verdoes,
  Noordwijk 8/9/2019

  oosterwijck says:

  Het getuigd van een ongekende brutaliteit en criminaliteit, om mensen te laten sparen voor een pensioen en het vervolgens niet geheel terug te geven, met het argument van een vals rekenmodel, waarbij verkondigd wordt, dat er over 60 jaar niet voldoende geld in kas zou zijn. Dit misdrijf is gebaseerd op het sprookje van Pinoccio: de Kat Basilico en zijn maatje in misdrijf, Lisa de Vos, zeggen tegen Pinoccio dat hij zijn spaargeld aan hun moet geven, om het te begraven in wonderland, waarbij een geldboompje gaat groeien (in één nacht). De volgende dag kan hij veel meer geld plukken uit het boompje? … Pinoccio geeft zijn spaargeld en Basilico en Lisa, gaan er vandoor met zijn geld. We kunnen een vergelijking maken met de Nederlandse bank, die voortaan de B&L bank (Basilico & Lisa Bank) kunnen noemen.

  Dreunen says:

  Ouderen tegen Jongeren en Jongeren tegen Ouderen, het spel om te kunnen korten! Vele ouderen hebben 40 dienstjaren of langer achter de rug en zijn jaren niet geindexeerd. Nu nog eens een korting er waarschijnlijk aan zit te komen, is dit werkelijk een schande. Zou deze regering en Pensioenfondsen genoeg van deze mensen gekort hebben( zeg maar gestolen) zodat ze op hun lauweren kunnen rusten?
  De graaiers, graaien er nog lustig op los, er is dus nog niets verandert…..
  En vakbonden laat eens zien dat je nog tanden bezit!!!

  Lizart says:

  Oproep aan onze regering :stort alle gelden, die tot op heden door overheden onttrokken zijn aan de rechthebbenden van ABP terug met rente op rente.
  Dan verdient u mogelijk weer respect.
  Want lager kun je niet zinken dan oudere
  Staatsburgers te bestelen.

  parrhesia says:

  De rekenmethode en visie om de pensioenen te garanderen ook voor de toekomst? Dit is een grote belazerij,
  hoe kun je in hemelsnaam 60/70 jaar voor uitkijken voor garanyies voor de toekomst-de jongeren hun pensioen garanderen- ze hebben de huidige gepensioneerden niets kunnen garanderen, eerder ze rechthebbend geld afgenomen al meer dan 10 jaar.
  Zie wel een rodedraad in het hele verhaal. namelijk dat alle pensioenen -nu en in de toekomst- structureel gekort zullen worden met de huidige methode van denken en deze rekenrente.
  We worden op een afschuwelijke mannier beroofd van ons rechthebbend geld, de rente wordt steeds laag gehouden door het EBC , en de landen die er een potje van maken door hun begrotingen niet in orde te hebben/houden maken hier hun voordeel mee.

  Wij zijn de pineut door dit wangedrag/geen rente op ons spaargeld en ook nog korten op de pensioenen, voormij mogen alle zakkenvullers bij banken en zij die ons pensioengeld beheren-die grote vergaderingen luxe bijeenkomsten organiseren van ons gezamenlijk premiegeld het luxe leven blijven leiden als voorheen-zonder dat er kortingen op hun salarissen worden toegepast!!!

  Knap dat ze dat zo geregeld krijgen toch?? Een grote boeven bende is het, en daar gaan wij mee door op de zelfde
  voet? Nederland het wordt tijd, we zijn wakker aan het worden, maar wat volgd hierop?

  oosterwijck says:

  Het is jammer dat Nederlanders zo’n volgzaam volkje zijn, die zich laten bestelen door een onbetrouwbare overheid, zonder massaal in protest te komen. Hoe weinig mensen reageren op de alarmerende berichtgevingen op deze site. Het merendeel van de mensen, wacht rustig af, tot anderen het voor hen oplossen. En steken zelf geen poot uit. Ik heb zelfs al ervaren dat er gepensioneerde, laffe, lamzakken zijn op deze site, die mede gepensioneerden de schuld geven van hun te lage pensioen, omdat die ander, gedwongen met vervroegd pensioen gestuurd werd, door de werkgever. Met de woorden: door mensen zoals jij, word ik gekort op mijn pensioen.

  oosterwijck says:

  Al tientallen jaren leeft de kapitalistische wereld op de pof. Er is 14 keer meer geld in omloop als de totale waarde van de aarde. Dag in dag uit, staan de geldpersen over de hele wereld te draaien, om vals geld te drukken. … En dan zou de Nederlandse regering zich druk maken over de dekking van de pensioenfondsen, over zestig jaar? …. Kom op Rutte, houdt op met deze volksverlakkerij. De bedoeling is om nu het geld te stelen van de gepensioneerden. Stop met deze diefstal.

   oosterwijck says:

   Het valt me op dat er regelmatig praatshows te zien zijn, waar een paar z.g deskundigen, verwarring zaaien over het regeringsbeleid (Buitenhof), aangaande het pensioensysteem, annex de wettelijk rente. Elke deskundige heeft een andere mening. Maar allemaal zijn ze het eens dat er iets moet veranderen. Geloof niks van deze media indoctrinatie. Deze verwarring is bedoeld om de bevolking wijs te maken dat het een heel ingewikkeld probleem is. Waarop de bevolking (die toch al denkt, het niet te snappen) “Laat maar zitten, ze zullen het wel weten”. En dat is nu net de bedoeling. De enige bedoeling van de overheid is: om Uw pensioen te stelen. Nederland heeft het beste en rijkste pensioensysteem in de wereld, en juist hier is men bezorgd. Elk jaar komt er meer geld aan premie binnen als dat er uitgaat aan pensioenbetalingen. En dat overschot groeit nog elk jaar. In alle omliggende landen, zijn de pensioenkassen nagenoeg leeg en maakt niemand zich druk. Daar wordt het pensioen uitbetaald uit de de inleg, op dit moment. Nederland heft een voorsprong van zeker 80 jaar op al die omringende landen. voordat er nagedacht hoeft te worden over reserves.

  Daan56 says:

  Zowel korten als niet-indexeren is helemaal niet nodig!
  Het afgelopen decennium is de inhoud van de pensioenpotten opnieuw VERDUBBELD, tot €1600 miljard.
  Er is voldoende geld om de komende 50 jaar pensioen te betalen. Er is afgelopen jaar 33 miljoen ingelegd, en 31 miljoen uitgekeerd, dus 2 miljoen gespaard!
  Kijk eens op de weblog van Drs. Rob de Brouwer: pensioenfeiten.nl/category/columns/!
  Rob de Brouwer treed vaak op bij voorlichtingen van de KBO. Hij zou prima kunnen verwoorden, dat het niet-indexeren en de dreigende kortingen worden veroorzaakt door de huidige regelgeving, en niet door de financiële noodzaak.
  LAAT U NIET LANGER VOOR DE GEK HOUDEN
  Sluit u aan bij de FB-groepen De grijze golf en/of
  breedprotesttegendepensioenroof.nl/

  oosterwijck says:

  Het is totaal ongeloofwaardig, dat Rutte zich zorgen maakt over het pensioen van jongeren over 60 jaar. Als dat misbaksel zich géén zorgen maakt over de armoede onder de gepensioneerden met alleen een AOW, Nu. Als hij zich géén zorgen maakt over het inkomen van de leerkrachten, Nu. Of over het inkomen van de beroepsmilitairen, Nu. Of de ZZP’ers, die in armoede leven zonder de noodzakelijke verzekeringen tegen: inkomens terugval en ziekteverlet. En noem zelf maar een bevolkingsgroep, die in armoede moeten leven, omdat de lonen niet of onvoldoende worden aangepast aan de inflatie. Zolang dat mormel aan de macht is, heeft hij zich alleen maar ingespannen voor de buitenlandse miljardairs, die aandelen hebben bij Shell, of bij Unilever, of bij Akzo-Nobel. Terwijl de arbeidersklasse niet rond kan komen, mogen multinationals belastingvrij ondernemen. En wil hij ook nog 7.5 miljard aan dividend belasting kwijtschelden. Wanneer wordt dat ettertje met pek en veren verjaagd.