Duur 01:44
Gepubliceerd op 25 september 2017

Succesvol eerste broedseizoen op Marker Wadden

Duizenden vogels weten inmiddels al hun weg te vinden naar natuurgebied in wording de Marker Wadden. Veel vogels leggen er daarnaast hun eieren, broeden die uit en brengen met veel succes hun jongen groot.

90 soorten vogels

Vooral broedvogels als de visdief, kluut, kokmeeuw en plevier doen het goed op de Marker Wadden. Maar ook andere groepen vogels hebben een goed eerste jaar achter de rug. In totaal hebben de vrijwilligers van vogelwacht Flevoland samen met Natuurmonumenten maar liefst 90 soorten vogels geteld. Waaronder ook de eerste trekvogels. Deze vogels broeden elders, maar vormen in de herfst grote groepen. Die hebben inmiddels in groten getale de Marker Wadden aangedaan.

Marker Wadden

Broedvogels op de Marker Wadden

Totaallijst vogelsoorten

Grauwe Gans – Anser anser
Kolgans – Anser albifrons
Grote Canadese Gans – Branta canadensis
Brandgans – Branta leucopsis
Rotgans – Branta Bernicla
Knobbelzwaan – Cygnus olor
Nijlgans – Alopochen aegyptiaca
Bergeend – Tadorna tadorna
Casarca – Tadorna ferruginea
Krakeend – Anas strepera
Smient – Anas penelope
Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Slobeend – Anas clypeata
Pijlstaart – Anas acuta
Zomertaling – Anas querquedula
Wintertaling – Anas crecca
Krooneend – Netta rufina
Tafeleend – Aythya ferina
Kuifeend – Aythya fuligula
IJseend – Clangula hyemalis
Middelste Zaagbek – Mergus serrator
Roodkeelduiker – Gavia stellata
Fuut – Podiceps cristatus
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
Lepelaar – Platalea leucorodia
Blauwe Reiger – Ardea cinerea
Grote Zilverreiger – Ardea alba
Aalscholver – Phalacrocorax carbo
Visarend – Pandion haliaetus
Zeearend – Haliaeetus albicilla
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Sperwer – Accipiter nisus
Slechtvalk – Falco peregrinus
Scholekster – Haematopus ostralegus
Kluut – Recurvirostra avosetta
Goudplevier – Pluvialis apricaria
Zilverplevier – Pluvialis squatarola
Bontbekplevier – Charadrius hiaticula
Kleine Plevier – Charadrius dubius
Strandplevier – Charadrius alexandrinus
Watersnip – Gallinago gallinago
Grutto – Limosa limosa
Rosse Grutto – Limosa lapponica
Regenwulp – Numenius phaeopus
Wulp – Numenius arquata
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus
Tureluur – Tringa totanus
Poelruiter – Tringa stagnatilis
Groenpootruiter – Tringa nebularia
Witgat – Tringa ochropus
Bosruiter – Tringa glareola
Oeverloper – Actitis hypoleucos
Steenloper – Arenaria interpres
Kanoet – Calidris canutus
Drieteenstrandloper – Calidris alba
Kleine Strandloper – Calidris minuta
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii
Gestreepte Strandloper – Calidris melanotos
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea
Bonte Strandloper – Calidris alpina
Kemphaan – Philomachus pugnax
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Zwartkopmeeuw – Ichthyaetus melanocephalus
Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus
Stormmeeuw – Larus canus
Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
Zilvermeeuw – Larus argentatus
Pontische Meeuw – Larus cachinnans
Geelpootmeeuw – Larus michahellis
Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
Reuzenstern – Hydroprogne caspia
Dwergstern – Sternula albifrons
Visdief – Sterna hirundo
Noordse Stern – Sterna paradisaea
Grote Stern – Thalasseus sandvicensis
Witwangstern – Chlidonias hybrida
Witvleugelstern – Chlidonias leucopterus
Zwarte Stern – Chlidonias niger
Grote Jager – Stercorarius skua
Gierzwaluw – Apus apus
Zwarte Kraai – Corvus corone
Oeverzwaluw – Riparia riparia
Boerenzwaluw – Hirundo rustica
Huiszwaluw – Delichon urbicum
Spreeuw – Sturnus vulgaris
Tapuit – Oenanthe oenanthe
Gele Kwikstaart – Motacilla flava
Witte Kwikstaart – Motacilla alba
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis
Graspieper – Anthus pratensis

Trek- en slaapvogels

In totaal leverde de telling van de trekvogels op hun tijdelijke verblijfplaats 4000 zwarte sterns, 6000 visdieven en 1 reuzestern op. Naast de broedvogels en trekvogels is er nog een derde groep aangetroffen op de Marker Wadden, de slaapvogels. Dit zijn trekvogels die zich opmaken voor hun reis naar Afrika. Met de Marker Wadden heeft Nederland er een uniek vogelparadijs bij gekregen, maar de komende jaren is er volgens André Donker ook nog veel werk noodzakelijk om ook de waterkwaliteit van het Markermeer een impuls te geven.

Natuurliefhebbers

Niet alleen vogels weten de Marker Wadden te vinden, ook bij natuurliefhebbers is het geliefd. In het weekend van 23 september 2017 heeft Natuurmonumenten het gebied bij grote uitzondering opengesteld voor publiek. Ruim 4.000 belangstellenden hebben hier gebruik van gemaakt. Eerder was het met Expeditie Marker Wadden en de verkiezingen voor de Tweede Kamer mogelijk een bezoek aan de eilandengroep te brengen.

André Donker bespreekt dit onderwerp in Tijd voor MAX op maandag 25 september 2017.

Lees ook: nieuw natuurgebied Marker Wadden al een waar vogelparadijs

(Bron: André Donker, boswachter Natuurmonumenten)

Geef een antwoord

Bekijk ook

Meer