Groningen

Ook gezondheid Groningers lijdt onder aardbevingen

Dat de aardbevingen in Groningen schade veroorzaken aan huizen is bekend. Maar de bevingen veroorzaken meer dan materiële schade. Ook de gezondheid van de bewoners heeft er onder te lijden. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bewoners met meerdere schades gezondheidsklachten en stress ervaren. En als er geen oplossing komt, dan kan dit voor deze bewoners de dood als gevolg hebben. 

Minder veilig

In de provincie Groningen hebben meer dan 85.000 mensen door de bevingen 1 of meerdere schades aan hun huis. Ruim de helft van deze mensen voelt zich daardoor minder veilig in het eigen huis met stressklachten als gevolg. Meer dan 10.000 bewoners lopen met deze klachten rond. Het gaat hierbij om angst- en depressiestoornissen en fysieke klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en maagproblemen.

Klachten hangen samen

Volgens onderzoeksleiders Tom Postmes en Katherine Stoebe hangen deze klachten samen met een verhoogd risico op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten of door suïcide. Zij hebben de afgelopen 2 jaar gezondheidsonderzoek gedaan in het aardbevingsgebied. Op woensdag 31 januari 2018 presenteren zij de uitkomsten van dit onderzoek in hun eindrapport. Of er door de klachten al mensen zijn overleden, is niet onderzocht.

Veiligheid, gezondheid en toekomst

In het onderzoek is onderzocht hoe Groningers hun veiligheid ervaren, de status van hun gezondheid en hoe zijn kijken naar de toekomst. Het onderzoek is gebaseerd op peilingen onder de bevolking, gegevens van de GGD’s en van Lifelines. Dit is een langjarige gezondheidsonderzoek onder 167.000 Groningers dat sinds 2006 loopt. 64 mensen zijn uitgebreid ondervraagd. De gevolgen van de laatste beving in Zeerijp zijn ook nog meegenomen in dit onderzoek.

Gecoördineerd plan

Opmerkelijk detail is dat 27 procent van de bewoners in het bevingsgebied die eerder een schade hebben gemeld, dit niet meer doet bij een vervolgschade. De negatieve ervaringen bij een eerdere schade-afhandeling zijn hier de oorzaak van. Maar liefs 410.000 Groningers wonen in het gebied met schade. Toch denken de onderzoekers dat een beter schadeafhandeling problemen niet kan voorkomen. Zij adviseren om een integraal en gecoördineerd plan van aanpak te ontwikkelen om de Groningse problemen rond gaswinning het hoofd te bieden. De rapporten zijn gepubliceerd op de site Gronings Perspectief.

(Bron: NOS/RUG)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Ach en wee, de groningers. Vechtend met een mengeling van diverse soorten ellende. Allereerst er te wonen, noodzakelijkerwijs. In een gebied dat iedere inwoner noopt om te leren gaan met een zekere onvoorspelbaarheid. Je thuis te voelen op een soort tijdbom. In afwachting van wat het dreigende gevaar allemaal nog gaat aanrichten. Te wonen, dáár waar ze door bestuur en politiek dikwijls behandeld worden als een bedreigde diersoort die de aanleg van een luchthaven of spoorlijn stagneert. Te wonen in een streek die ten prooi is geraakt aan een Biljardenbedrijf met alle gevolgen van dien. Uitgeleverd aan de eigenaren en topbestuurders voor wie de betekenis van het belang van de bewoners even ver gaat als voor de strandtuureluur die de bebouwing van de kust bemoeilijkt. Waar het achter de gesloten deuren klinkt van “Hoe dúrven ze…”. Te wonen waar trieste verhalen dagelijkse kost zijn, kinderen onder een bouwsteiger hun bedden hebben staan, je jezelf als oudere op een zesde verdieping afvraagt of na een beving de lift nog wel werkt. Te wonen in de provincie waar de stemmen strakjes gaan tellen en dus het publiek tot speelbal wordt gemaakt in het politieke circus. Ten prooi aan het spel met de mooie praatjes en beloften waarvan na de aanstaande verkiezingen zal blijken dat ze nog minder waard waren dan lucht. U kent inmiddels de spelers wel zo’n beetje. Meneer Wiebes is verbaal behoorlijk actief en je zou er bijna van geloven dat hij een bekeerling is maar ik moet het nog zien, die snelle, correcte afhandeling van schade. Ik zie hem en de zijnen nu niet zo direkt de situatie ten goede keren. Ik kan me wel voorstellen dat hij en de zijnen politiek en persoonlijk voordeel zullen zoeken. Je ziet dat wel meer. Zorg, onderwijs, justitie, Lelystad airport…… Ik denk dat, net als in die sectoren, van de groningers met schade zal worden verwacht dat ze de oplossing moeten zien te vinden in bestaande structuren en procedures. Dat méér geld de situatie niet structureel zou verbeteren. En of, by the way, strakjes op de VVD kan worden gestemd.