Persoonlijke hulp: bewindvoerder en mentor

Voor de directe omgeving blijkt het regelen van alle zaken voor een dementerende ouder of partner, thuiswonend of in een instelling, vaak lastig en zwaar. Het is dan onontkoombaar om een bewindvoerder en/of mentor voor ze aan te stellen. Maar wat houdt dit in?

Bewindvoerder of mentor

Een bewindvoerder biedt ondersteuning aan iemand die onvoldoende in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Het gaat hier vooral om financiële zaken. Een mentor helpt mensen wanneer iemand op het persoonlijke vlak niet meer voor zichzelf kan zorgen.

Wie kan het aanvragen?

Een persoon zelf kan een bewindvoerder of mentor aanvragen. Echter vaak zijn de mensen daartoe al niet meer in staat. Dan kan een partner of familielid tot in de vierde graad (dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten) om dergelijke ondersteuning verzoeken. Ook instanties kunnen bewind aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs de officier van justitie een aanvraag doen.

Hoe vraag ik het aan?

Een verzoek wordt ingediend bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied waar degene woont, voor wie de maatregel wordt gevraagd. Formulieren staan op de website de Rechtspraak. Cliënten hebben de keuze om één bewindvoerder of mentor aan te vragen, maar dat mogen er ook 2 zijn. In principe kan iedereen zich aanmelden om bewindvoerder of mentor te worden. De kantonrechter kijkt wel naar de geschiktheid.

En dan?

In een zitting zal de kantonrechter betrokken partijen horen. Is op papier alles al duidelijk, dan wordt niemand opgeroepen. Dan neemt de rechter zijn beslissing, op basis waarvan de geselecteerde bewindvoerder of mentor de zaken kan waarnemen van degene voor wie de hulp is aangevraagd. Deze cliënt krijgt van de rechtbank bovendien een aantal regels mee. Zo is voor uitgaven boven de 1.000 euro een machtiging van de rechtbank nodig. Elk jaar moet de cliënt verantwoording afleggen bij de rechtbank.

Tip!

Communicatie is bij dit soort aanvragen van groot belang. Er kunnen namelijk flinke familieruzies ontstaan door inmenging van een bewindvoerder of mentor. Wees transparant en open naar elkaar toe en probeer onduidelijkheden te allen tijde te voorkomen.

Heeft u ervaring met een bewindvoerder of mentor?

Geef een reactie