bewindvoering

Bewindvoering en mentorschap

Regelmatig krijgen wij vragen van mensen die te maken hebben met een dementerende ouder, schoonouder of partner, thuiswonend of in een instelling. Het regelen van de zaken voor diegene is lastig. Vaak is het is onontkoombaar om een bewindvoerder en/of mentor voor ze aan te stellen.

Bewindvoerder kan men worden voor iemand die onvoldoende in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Het gaat hier vooral om financiële zaken. Mentorschap wordt aangevraagd in het geval iemand op het persoonlijke vlak niet meer voor zichzelf kan zorgen. Naast de eerder genoemde voorbeelden kan het ook gaan om (meerderjarige) personen met een verslaving, psychiatrische patiënten of mensen met een verstandelijke beperking.

Wie kan het aanvragen?

Een persoon zelf kan een bewindvoerder of mentor aanvragen. Vaak zal dat echter geen optie zijn. Dan kan een partner of familielid tot in de vierde graad (dat zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten) of stiefouder een dergelijke maatregel vragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een aanvraag doen. Ook instanties kunnen bewind aanvragen.

Hoe vraag ik het aan?

Een verzoek wordt ingediend bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar degene woont waarvoor de maatregel wordt gevraagd. Formulieren kunt u vinden op de www.rechtspraak.nl. In het zoekveld moet u ‘aanvraag bewind’ invoeren. In dat formulier staan alle gegevens die u mee moet sturen.

U kunt verklaringen meesturen van andere familieleden die akkoord gaan met het onder bewind stellen. U hebt de keuze om één bewindvoerder of mentor aan te vragen, maar dat mogen er ook 2 zijn. In principe kan iedereen zich aanmelden om bewindvoerder of mentor te worden. De kantonrechter kijkt wel naar de geschiktheid.

En dan?

In een zitting zal de kantonrechter betrokken partijen horen. Is op papier alles al duidelijk, dan wordt u daar niet voor opgeroepen. Dan volgt een beslissing met daarin de eventueel benoemde partijen. Met die beslissing kan degene die hierin genoemd is de zaken waarnemen van degene waar de bewindvoering en/of het mentorschap voor is aangevraagd. Van de rechtbank krijgt u regels mee waar u aan moet voldoen. Zo heeft u voor uitgaven boven de 1.000 euro een machtiging van de rechtbank nodig.

Elk jaar moet u rekening en verantwoording afleggen bij de rechtbank. Ook hiervoor zijn speciale formulieren. U kunt een vastgestelde financiële vergoeding vragen voor de werkzaamheden. We hebben de aanvraag in een notendop beschreven. U zult begrijpen dat wij niet heel uitgebreid overal op in kunnen gaan. Mocht u vragen hebben, bel ons dan gerust!

Tip!

Communicatie is bij dit soort aanvragen van groot belang. Er kunnen flinke familievetes ontstaan door een bewindvoering. Wees transparant en open naar elkaar toe en probeer onduidelijkheden te allen tijde te voorkomen.

Geef een reactie