Grote dijkenoefening hoogwater langs de grote rivieren en op zee

Zoals afgelopen januari weer gebleken is, is hoogwater op de grote rivieren geen zeldzaamheid. Om klaar te zijn voor extreme omstandigheden wordt er zaterdag 1 december 2018 een grote dijkenoefening hoogwater uitgevoerd door Waterschap Rivierenland.

Van de Duitse grens tot aan Kinderdijk

Zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers van Waterschap Rivierenland oefenen zaterdag op de grote rivieren en op zee een bedreigende hoogwatersituatie bij een westerstorm. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen, in het gehele werkgebied tussen de Duitse grens tot aan Kinderdijk.

Simulatie

Onderdeel van de oefening is een simulatie, waarbij de dijkwachters zogenaamd zaken aantreffen die de dijken kunnen verzwakken bij hoogwater. Het gaat dan bijvoorbeeld om drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. De schades worden gemeld aan de 6 dijkposten, die waar nodig maatregelen treffen. Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken bij crisisbeheersing. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. Ook de gemeenten en de hulpdiensten zijn op de hoogte.

Dijkleger

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren en nog eens ruim 500 kilometer polder- en zomerkades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag of juist droogte dijken te inspecteren, staat een dijkleger paraat van ruim 300 mensen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie