Duur 03:56
Gepubliceerd op 8 oktober 2013

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase. Bij palliatieve sedatie slaapt u of wordt u naar een bewustzijnsniveau gebracht waarin u geen last van pijn of benauwdheid heeft.

Doel

Het doel van palliatieve sedatie is het verlichten van het lijden van de patiënt. Het verlagen van het bewustzijn is een middel om dat doel te bereiken. Het doel is niet het leven te bekorten of te verlengen. Niet de mate van bewustzijnverlaging, maar de mate van symptoomcontrole bepaalt de dosering, de combinaties en de duur van de inzet van medicijnen.

Er zijn verschillende vormen van sedatie:

  • Oppervlakkig. Dan bent u een beetje suf, maar krijgt nog wel mee wat er om u heen gebeurt.
  • Diep. Dit is vergelijkbaar met slapen.
  • Tijdelijk. U bent een gedeelte van de dag suf of slaapt.
  • Continue. U blijft in een diepe slaap. Deze vorm vindt alleen plaats in de laatste levensfase. Deze fase is om ondraaglijk lijden te voorkomen.

Indicatie

De indicatiestelling is een medische beslissing. Een besluit tot palliatieve sedatie is geen momentopname, maar vloeit vaak voort uit een palliatief zorgtraject. De besluitvorming wordt beïnvloed door factoren zoals de opvatting van de patiënt en de arts over een goed sterfbed. Andere factoren die meespelen zijn de hoeveelheid aanwezige symptomen, de ernst er van, de effecten van de somatische klachten op gevoelens zoals vrees, de angst voor het sterven(proces), onmacht, onzekerheid, somberheid, boosheid, verdriet, de duur van het ziekbed, de mate van belasting van de mantelzorg, de draagkracht van patiënt en zijn mantelzorg. Ook lichamelijke uitputting (intense moeheid) kan een rol spelen in het stadium waarin patiënten zich bevinden en kan bijdragen aan ernstig lijden. Lichamelijke uitputting bepaalt mede de draagkracht van de patiënt. De arts overlegt met de patiënt, maar de beslissing wordt door de arts genomen.

Bespreek met uw naasten en (huis)arts wat u wensen en verwachtingen zijn in de laatste levensfase. Wacht hiermee niet tot het laatste moment. De (huis)arts of specialist kan u uitleggen wat haalbaar en mogelijk is.

Dit onderwerp is besproken in Tijd voor MAX op 8 oktober 2013.

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer