Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de MAX geheugentrainer app

  • De Algemene Voorwaarden van de Omroep MAX Geheugentrainer app hebben tot doel de app een veilige en aangename spelomgeving te maken voor alle gebruikers.
  • Omroep MAX is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele technische fouten, spelfouten, onjuiste tekst of andere onvolkomenheden in de app.
  • Indien een gebruiker zijn inloggegevens kwijt is, streeft Omroep MAX ernaar om deze gegevens zo snel mogelijk te achterhalen middels de “wachtwoord vergeten link”. Omroep MAX is niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van een speelronde in de quiz, doordat een gebruiker niet kan inloggen. Omroep MAX biedt geen garantie en is ook niet verplicht om de inloggegevens te achterhalen.
  • De door u verstrekte (persoons) gegevens worden door Omroep MAX uitsluitend gebruikt om uw recht op toegang tot de app te bevestigen. In voorkomende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij  het bekend maken van winnaar(s), van een door Omroep MAX georganiseerde winactie gebruikt Omroep MAX het opgegeven e-mailadres om contact met u op te nemen (zie hiervoor de spelvoorwaarden winacties hieronder)
  • Omroep MAX zal uw e-mailadres of andere verstrekte gegevens niet publiceren of aan derden ter beschikking stellen.
  • Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Op grond van deze wet heeft u altijd het recht om inzage te vragen in uw gegevens, de gegevens aan te laten passen of Omroep MAX te verzoeken de van u verzamelde gegevens te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de publieksservice van Omroep MAX info@omroepmax.nl of op werkdagen te bereiken tussen 9:00 en 16:00 op 035-677 61 88.
  • Omroep MAX behoudt zich het recht voor om alle gedragingen van gebruikers die niet passen binnen het reguliere spelverloop te interpreteren als spelbederf en daar passende maatregelen op te nemen.
  • Inbreuk op de integriteit van de app (waaronder, maar niet beperkt tot hacks, reverse engineering en manipulatie) zijn voldoende reden voor Omroep MAX om de betreffende gebruiker uit te sluiten van verder gebruik van de app.
  • Omroep MAX behoudt zich het recht voor om een bericht op elk moment te verwijderen om welke reden dan ook. Daarnaast behoudt Omroep MAX zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.
  • Indien Omroep MAX via deze app een winactie organiseert, zijn daarop onderstaande spelvoorwaarden winacties van toepassing:

– Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen.
-Omroep MAX gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Omroep MAX mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en in het kader van de overhandiging van gewonnen prijzen.
-Omroep MAX zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
-Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
-Gewonnen prijzen zijn in principe fictief.
-Als bij een winactie een daadwerkelijke prijs kan worden gewonnen, geldt dat de prijs niet inwisselbaar is of uit te keren in geld.
-De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.
-Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
-Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.
-Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
-De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Omroep MAX tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.
-Omroep MAX kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Omroep MAX of derden.
-Omroep MAX besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Omroep MAX in het leven roepen.