Algemene voorwaarden & privacy

Wanneer u de internetsite van MAX Vandaag benadert en/of de op of via deze website aangeboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van alle hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement. MAX Vandaag kan de voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, iframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Definities

 1. Content: al het, al dan niet via de omroepplayer, door MAX Vandaag gepubliceerde materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software);
 2. Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van de omroepplayer, widgets, gadgets en apps, inclusief de aanbieder van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisies of settopboxen, die verwijst naar (de HbbTV-versie van) Content.
 3. Omroepplayer: dat deel van de website(pagina) waarbinnen beeld- en geluidsmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele reclame.
 4. Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door MAX Vandaag beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.
 5. Apps: interactieve programma’s die door de MAX Vandaag beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.

Disclaimer

MAX Vandaag sluit alle aansprakelijkheid uit

De informatie en content op deze website worden met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. MAX Vandaag sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

MAX Vandaag is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals reacties op berichten of het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van MAX Vandaag weer. MAX Vandaag is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat MAX Vandaag de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Privacyverklaring

Doeleinden: Voor het ontvangen van MAX Vandaag nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de website/applicatie is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in). Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Toestemming: Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Ned50. Personen onder de    zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.

Beveiliging: Uw gegevens die u via de website/applicatie hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Rechten: U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan MAX Vandaag te richten: maxvandaag@omroepmax.nl. De redactie van MAX Vandaag zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij MAX Vandaag aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX Vandaag te melden. MAX Vandaag zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij MAX Vandaag hiertoe niet in staat is. In dat geval zal MAX Vandaag uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Het kan zijn dat de redactie contact met u wil opnemen naar aanleiding van uw bericht. Als gebruiker staat u toe dat de door u opgegeven informatie en uw IP-adres bij registratie en ieder bericht in onze database wordt opgeslagen. Tevens geeft u toestemming dat medewerkers van MAX contact met u op kunnen nemen naar aanleiding van uw bericht.

MAX Vandaag verstrekt uw registratiegegevens nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Bij ernstige wetsovertreding zoals bedreiging, worden registratiegegevens aan politie of justitie verstrekt.

Verdere gegevensverwerking: Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website/applicatie zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Cookies

Cookiebeleid van de Nederlandse Publieke Omroep

De website MAX Vandaag maakt gebruik van ‘cookies’. Het plaatsen van ‘cookies’ bij de bezoeker is een techniek met veel voordelen voor de bezoeker. Cookies verhogen het gebruiksgemak van een website. Voor bezoekers die erg gesteld zijn op privacy kunnen er nadelen aan het gebruik van cookies zitten. Daarom hebben we er bij de Nederlandse Publieke Omroep voor gekozen om het aan onze bezoekers over te laten voor welke cookies men toestemming geeft en welke niet. We hebben er tevens voor gekozen om de cookie-instellingen geldig te maken voor álle websites van de publieke omroepen, zodat u niet voor elke afzonderlijke omroepsite uw cookie-instellingen hoeft aan te passen.

De standaardinstelling is dat de bezoeker toestemming geeft voor alle cookies. Dat is verreweg de gemakkelijkste instelling die u activeert met de groene Akkoord-knop. We bevelen u deze instelling aan en garanderen u optimaal en veilig internetbezoek aan alle websites van de publiek omroep. Wilt u meer weten over cookies of de standaardinstellingen aanpassen, kijkt u dan op de Cookie-pagina van de Nederlandse Publieke Omroep.

Nederlandse Publieke Omroep – Cookiebeleid

Voorwaarden MAX Opinie Panel

De redactie van het MAX Opinie Panel beschermt de privacy van de deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken valt onder deze voorwaarden. De redactie spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals in deze voorwaarden omschreven.

Vastleggen en gebruik van persoonlijke gegevens:

Deelnemers aan het MAX Opinie Panel wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • De gegevens van de deelnemers verzamelen in een database en hierin selecties maken;
 • De geselecteerde deelnemers per e-mail benaderen voor deelname aan enquêtes;
 • Aan de hand van de uitslagen van deze enquêtes uitspraken doen over de meningen van de deelnemers;
 • Deze meningen publiceren via televisie, radio, websites en andere kanalen. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.
 • Het Opiniepanel kan via een nieuwsbrief deelnemers informeren over de uitslag(en) van de enquête(s) van het Opiniepanel, panelgerelateerd nieuws en overig nieuws ter zake van de uitzendingen van MAX. Uitschrijven kan door middel van een opt-out.

Gegevens wijzigen:

Deelnemers kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen op elk gewenst moment hun accountgegevens wijzigen of zich uitschrijven uit het MAX Opinie Panel. Deelnemers krijgen regelmatig de gelegenheid om hun profielgegevens aan te passen. Bij vragen is het mogelijk om een e-mail te sturen aan opinie@omroepmax.nl

Vragen:

Voor vragen of opmerkingen over bovenstaande voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar maxvandaag@omroepmax.nl onder vermelding van ‘MAX Opinie Panel’.

MAX Vandaag behoudt zich het recht voor bovenstaande voorwaarden aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Voorwaarden Prijsvraag

Indien sprake is van een prijsvraag of promotionele actie op deze website zijn, naast de eventuele specifieke spelvoorwaarden, deze algemene spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Per prijsvraag of actie zal op de website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

MAX Vandaag gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. MAX Vandaag mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na afloop van de prijsvraag en uitkering van de prijzen zullen uw gegevens worden vernietigd.

Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie ofwel ouder te zijn dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon of instrument. Er vindt per prijsvraag of actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury.

De winnaars zullen per post, per e-mail of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers dienen over een postadres in Nederland te beschikken voor toezending van de prijs.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per (elektronische) post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van MAX Vandaag tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

MAX Vandaag kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens MAX Vandaag of derden.

MAX Vandaag besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de MAX Vandaag in het leven roepen.

MAX Vandaag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel. Daarnaast is MAX Vandaag niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. MAX Vandaag behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Door het invullen van het prijsvraagformulier worden persoonsgegevens van u verzameld.

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Op grond van deze wet heeft u altijd het recht om inzage te vragen in uw gegevens, de gegevens aan te laten passen of Omroep MAX te verzoeken de van u verzamelde gegevens te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de publieksservice van Omroep MAX info@omroepmax.nl of op werkdagen te bereiken tussen 9.00 en 16.00 op 035-677 61 88.

Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

De reactiemogelijkheden op de website van MAX Vandaag zijn openbaar en bedoeld voor bezoekers die mee willen praten over de artikelen op MAX Vandaag. Ook u bent van harte uitgenodigd uw reactie te plaatsen.

Voor een correcte gang van zaken heeft MAX Vandaag een aantal regels opgesteld:

 • U registreert zich onder uw eigen naam;
 • Het gebruik van meer dan één registratie per persoon is niet toegestaan;
 • Controleer voordat u een nieuwe melding plaatst of uw onderwerp al besproken is;
 • Formuleer kort en bondig. De maximale lengte van een bericht is 1.250 leestekens, inclusief spaties. Het plaatsen van een bericht hoeft slechts eenmalig;
 • Houd uw mededelingen zakelijk. Kritiek is toegestaan, maar houd het netjes. Berichten met ongepast taalgebruik worden verwijderd;
 • Houd u aan de wet: niet onderbouwde beschuldigingen (waaronder smaad en laster) en bedreigingen zijn strafbare feiten. Bedenk dat er een onderscheid is tussen de uitdrukking “Het zijn oplichters” en “Ik voel mij opgelicht”. Gebruik ook geen illegaal materiaal. Indien u vermoedt dat op uw bijdrage rechten van derden rusten vermeldt dit dan als zodanig (citaat). Dit omvat auteursrecht, merknamen, handelsgeheimen, persoonlijke informatie en/of eigendomsrechten;
 • Deelnemers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de geplaatste berichten. De geplaatste berichten geven per definitie niet de mening van MAX Vandaag weer;
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privéadressen) in uw bijdrage te vermelden, deze worden ter uwer bescherming verwijderd;
 • Plaats geen advertenties, commerciële links of links naar ongepaste websites, deze worden verwijderd;
 • Jonger dan 16 jaar? Natuurlijk mag je meepraten! Vraag wel toestemming aan je ouders voor deelname;
 • MAX Vandaag behoudt zich het recht voor om bijdragen te verwijderen;
 • MAX Vandaag kan een gebruiker bij aanhoudende overtreding van de regels blokkeren;
 • Gezien de omvang van het aantal berichten is het niet mogelijk dat MAX Vandaag alle berichten en reacties controleert op naleving van de regels;
 • MAX Vandaag behoudt zich het recht voor om een artikel te sluiten, zonder dit vooraf aan te kondigen.

Alle informatie die u in uw bericht geeft is voor iedereen toegankelijk. Uw naam kan dus ook op Google verschijnen.

Ziet u een bericht dat naar uw mening niet aan de voorwaarden voldoet? Wij raden u aan daarover niet met de afzender in discussie te gaan. Neemt u in dat geval contact op met de redactie: maxvandaag@omroepmax.nl. Bij de redactie kunt u ook terecht met andere vragen, bijvoorbeeld als uw bericht niet verschijnt.

Alle berichten worden onderworpen aan een automatische controle op ongepast taalgebruik. In het geval uw bericht door ongepast taalgebruik niet wordt gepubliceerd krijgt u daarvan automatisch een e-mailbericht.

Voorwaarden aanmelding deelname aan een programma

Omroep MAX verzamelt uw gegevens uitsluitend om in contact met u te kunnen onderhouden als u uitgekozen wordt om deel te nemen aan het programma waar u zich voor heeft opgegeven.
Uw gegevens worden door Omroep MAX uitsluitend gedeeld met de uitzendende omroep, Omroep MAX en de productie van het programma waar u zich voor heeft opgegeven. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Als u niet in aanmerking komt voor deelname zullen de van u verzamelde gegevens worden vernietigd. Als u wel deelneemt zullen uw gegevens worden vernietigd na eerste uitzending van de serie.
Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Op grond van deze wet heeft u altijd het recht om inzage te vragen in uw gegevens, de gegevens aan te laten passen of Omroep MAX te verzoeken de van u verzamelde gegevens te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de publieksservice van Omroep MAX info@omroepmax.nl of op werkdagen te bereiken tussen 9:00 en 16:00 op 035-677 61 88.

Voorwaarden oproepen voor interne en externe productie

Door het invullen van een aanmeldingsformulier worden persoonsgegevens van u verzameld.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u ermee in dat Omroep MAX, dan wel de producent die in opdracht van Omroep MAX het televisieprogramma produceert, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als hierna omschreven. Uw gegevens worden uitsluitend verzameld om te kunnen beoordelen of u al dan niet in aanmerking komt voor deelname aan het programma en om contact met u te kunnen onderhouden als u wordt uitgekozen om deel te nemen aan het programma. Uw gegevens worden door de producent of Omroep Max niet gedeeld met derden. Als u niet in aanmerking komt voor deelname aan het programma, zullen de van u verzamelde gegevens worden vernietigd.  Als u wel deelneemt aan het programma, zullen uw gegevens worden vernietigd na eerste uitzending van het programma.

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht. Op grond van deze wet heeft u altijd het recht om inzage te vragen in uw gegevens, de gegevens aan te laten passen of om te verzoeken de van u verzamelde gegevens te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen met de publieksservice info@omroepmax.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 bellen met 035-677 61 81.

Terms of registration for Omroep MAX programs

By completing the registration form for applying for a Omroep MAX program your personal data will be collected. By accepting, you acknowledge and agree with the fact that Omroep MAX or the production company which produces the television program on behalf of Omroep MAX, collects and processes your personal data. These data are collected solely to assess if your application is suitable for participation in the program and to contact you in case you / your story will be selected for participation in the program. Neithter Omroep MAX, nor the production company will share your personal data with any third party. If you / your story will not be selected, your data will be deleted. In case you / your story will be selected for participation in the program your data will be deleted after the first broadcast of the program.

The Dutch Data Protection Law (Wet Bescherming Persoonsgegvens) is applicable. On basis of this law, you have the right to request to inspect your personal data, the right to correct the data or to request to delete your personal data. For any of these requests you can contact the publieksservice department of Omroep MAX via info@omroepmax.nl or you can call during office days between 09.00 and 16.00  via 035-677 61 81